Ta strona nie może być wyświetlana w ramkach

Przejdź do strony

Księgarnia


Zapraszam do kupowania książek poświęconych historii antycznego Rzymu. Staram się na stronie w jak najszerszym zakresie przekazać wiedzę, którą stale uzupełniam o informacje z wielu publikacji naukowych oraz powieści historycznych.

Za pośrednictwem linku można udać się do sklepu, zamówić i zaopatrzyć się w interesujący nas egzemplarz. Dla Czytelników strony przewidziana jest specjalna 3% zniżka od zakupów, po bezpośrednim przejściu na stronę księgarni.

Hasło do rabatu: imperiumromanum

Dzięki każdemu Waszemu zamówieniu uzyskam środki, potrzebne do rozwoju portalu. Dla ułatwienia pozycje są posegregowane na kategorie:

Wszystkie | Szczególnie polecane | Biografie | Powieści historyczne | Publikacje akademickie | Publikacje przekrojowe | Teksty źródłowe | Wojskowość | Dla dzieci | E-booki | Inne

Symbolika kamienia jako element procesu legitymizacji władzy w cywilizacji europejskiej

Janusz Skoczylas, Marek Żyromski

Janusz Skoczylas, Marek Żyromski, Symbolika kamienia jako element procesu legitymizacji władzy w cywilizacji europejskiej

Autorzy, wychodząc od ogólnego pojęcia kamienia i rozmaitych jego znaczeń, prezentują złożone zagadnienia historii władzy społeczeństw dokumentowanej symbolami kamiennymi. Podają przykłady symboliki kamienia i jego kultu od najstarszych dziejów człowieka (np. alchemiczne pojęcie kamienia filozoficznego). Opisują też kamienie jako symbole płodności, kamienie lecznicze oraz kamienie kultowe występujące w określonych kompleksach górskich. Przedstawiają wykorzystanie kamieni w starożytnym Rzymie i Grecji. Arcyciekawe opisy oparte na badaniach terenowych oraz na bogatej, wszechstronnej analizie literatury, wzbogacone znaczną liczbą własnych obserwacji – to atuty tej niezwykłej książki.

OKAZJA! Dzisiaj cena: 33.95 zł

Specjalnie dla Czytelników !!! niższe ceny po kliknięciu w poniższy link i wpisaniu hasła do rabatu: imperiumromanum

Kup teraz!

Pierwszeństwo zastawów w prawie rzymskim

Pierwszeństwo zastawów w prawie rzymskim

Publikacja zawiera problematykę zasad realizacji zastawu w razie jego ustanowienia celem zabezpieczenia kilku wierzytelności. Ze względu na to, że rozwiązania wykształcone przez prawo rzymskie są zbieżne z regulacjami polskiego prawa cywilnego, książka adresowana jest do szerokiego grona Czytelników: romanistów, cywilistów, a także innych osób zaintersowanych tą tematyką.

OKAZJA! | było 28.00 zł | Dzisiaj cena: 22.05 zł

Specjalnie dla Czytelników !!! niższe ceny po kliknięciu w poniższy link i wpisaniu hasła do rabatu: imperiumromanum

Kup teraz!

Dawne elity. Słowo i gest

Jerzy Axer, Justyna Olko (red.)

Jerzy Axer, Justyna Olko (red.), Dawne elity. Słowo i gest

Tom z serii „Spotkania dawnych kultur” czyli jak badacze różnych kultur przednowożytnych wzajemnie przedstawiają wyniki swoich badań i porównują je z wnioskami innych. Przedstawiamy 16 tekstów, które powstały w ramach seminarium pt. „Semiotyka zachowań dawnych elit”; zainteresowania badaczy dotyczą antyku grecko-rzymskiego i średniowiecznej barbarzyńskiej Europy, dawnych kultur azjatyckich i prekolumbijskiej Ameryki, przedkolonialnej Afryki i przednowożytnej kultury ziem polskich – jednym słowem silva rerum.

OKAZJA! | było 19.90 zł | Dzisiaj cena: 18.36 zł

Specjalnie dla Czytelników !!! niższe ceny po kliknięciu w poniższy link i wpisaniu hasła do rabatu: imperiumromanum

Kup teraz!

Rzym antyczny w oczach Piranesiego i dziś

Elżbieta Jastrzębowska

Elżbieta Jastrzębowska, Rzym antyczny w oczach Piranesiego i dziś

Giovanni-Battista Piranesi (1720-1778) był wenecjaninem z urodzenia, a rzymianinem z wyboru. Przez większość życia z wielkim zamiłowaniem w swoich akwafortach dokumentował budowle i ruiny Rzymu; w tym czasie w Polsce panował Stanisław August Poniatowski (1732-1798), kolekcjoner dzieł sztuki i miłośnik antyku. Król zebrał w swoim Gabinecie Rycin na Zamku Królewskim w Warszawie wszystkie ryciny Piranesiego, które w 1818 wraz z całymi zbiorami króla zakupiono do założonego wtedy Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego, do kolekcji Wydziału Sztuk Pięknych i Biblioteki Uniwersyteckiej. Po powstaniu listopadowym w 1832 zbiory te, skonfiskowane przez Rosjan, trafiły do Biblioteki Cesarskiej Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu. Do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego wróciły w stanie niepełnym w 1923, aby w czasie II wojny światowej ponownie ulec redukcji i rozproszeniu na terenie Niemiec. Mimo znacznego zmniejszenia pierwotnej kolekcji królewskiej akwaforty Piranesiego stanowią nadal dużą część odtworzonego po 1945 zbioru Gabinetu Rycin BUW. Wybrane przez autorkę do publikacji 73 weduty dotyczą zabytków antycznych Rzymu i pochodzą tylko z jego pięciu cykli Piranesiego, z lat 1748-1761. Każdej reprodukcji towarzyszy fotografia danej budowli, ruiny, czy pomnika wykonana dzisiaj z tego samego punktu widzenia oraz komentarz oparty na obecnym stanie wiedzy na temat poszczególnych zabytków, a przede wszystkim ich aktualna identyfikacja i datowanie. Wśród zebranych monumentów antycznych zaprezentowano: założenia urbanistyczne na wzgórzach, placach i ulicach; świątynie bóstw pogańskich i przybytki ubóstwionych cesarzy; ich pałace; budowle użyteczności publicznej jak: termy, bazyliki, amfiteatry, cyrki, stadion, teatr, bramy, portyki, mosty, fontanny i akwedukty; grobowce, mauzolea indywidualne i masowe kolumbaria; pomniki: kolumny i łuki triumfalne, obeliski, trofea i posągi; wreszcie też kościoły wczesnochrześcijańskie. Układ tej prezentacji jest jednak topograficzny, gdyż może stanowić swoisty przewodnik archeologiczny po Rzymie w XVIII wieku i dziś, czyli od wzgórz: Kapitolu, Palatynu, Celiusu, Eskwilinu, Wiminału i Kwirynału, przez: Forum Romanum, Fora Cesarskie, Koloseum, Cyrk Wielki, Forum Boarium, Wyspę na Tybrze z mostem i Pole Marsowe, do dróg wychodzących z Rzymu: Cornelia, Flaminia, Nomentana, Labicana, Prenestina, Ostiense i Appia.

OKAZJA! | było 40.00 zł | Dzisiaj cena: 36.24 zł

Specjalnie dla Czytelników !!! niższe ceny po kliknięciu w poniższy link i wpisaniu hasła do rabatu: imperiumromanum

Kup teraz!

Elaion. Olive oil production in Roman and Byzantine Syria-Palestine. PAM Monograph Series 6

Tomasz Waliszewski

Tomasz Waliszewski, Elaion. Olive oil production in Roman and Byzantine Syria-Palestine. PAM Monograph Series 6

Tom przedstawia badania nad miejscem i rolą oliwki w gospodarce rolnej rzymskiej i bizantyńskiej Syro-Palestyny, w ujęciu środowiskowym, technologicznym, społecznym oraz ekonomicznym. Autor opisuje regionalny rozwój uprawy oliwek oraz jej rozprzestrzenianie się w czasie i przestrzeni, rozważa typologię i chronologię instalacji do produkcji oliwy w ich kontekście wiejskim i miejskim, a także ekonomiczne aspekty produkcji oraz logistykę związaną z transportem i dystrybucją oliwy z oliwek.

Książkę rozpoczyna syntetyczna prezentacja produkcji oliwy w rzymskiej i bizantyńskiej Syro-Palestynie oparta w dużej mierze na danych przedstawionych w drugiej części książki oraz w internetowej bazie danych (www.elaion.uw.edu.pl). Zawiera ona nowe dane z terenów Syrii, Libanu i Jordanii, a także przegląd informacji z terenu Palestyny uwzględniający najnowsze odkrycia. Uprawa oliwek stanowiła istotny element starożytnego rolnictwa, leżącego u podstaw antycznej gospodarki, dlatego literatura tego przedmiotu – zarówno ta z czasów antycznych jak i współczesna – jest niezmiernie rozległa.

Oleoculture was always an important part of ancient agriculture, which was the mainstay of the ancient economy and the writing on the subject, both ancient and modern, is immense. The present study centers upon the place of the olive in the agricultural regimes and economies of Roman and Byzantine Syria-Palestine, exploring them in environmental, technological, social and, when possible, economic contexts.
The book opens with a synthetic presentation of oil production in Roman and Byzantine Syria-Palestine, based for the most part on data, which is gathered and presented in the second part as well as in an online resource, comprising new evidence from Syria, Lebanon and Jordan, as well as an overview of previously available data from Palestine, supplemented with information on the latest discoveries. The author explores the regional origins of olive cultivation and its wanderings across time and space, discussing typology and chronology of oil facilities and their rural and urban contexts, as well as the economics of production and logistics of olive oil distribution.

OKAZJA! | było 215.00 zł | Dzisiaj cena: 187.69 zł

Specjalnie dla Czytelników !!! niższe ceny po kliknięciu w poniższy link i wpisaniu hasła do rabatu: imperiumromanum

Kup teraz!

Mowa na śmieć Walentyniana. De obitu Valentiniani

św. Amboży

św. Amboży, Mowa na śmieć Walentyniana. De obitu Valentiniani

Nowa seria Pracowni Historii Bizancjum UAM, prezentująca materiały źródłowe do historii Bizancjum – w oryginalnej wersji językowej i w przekładzie na język polski. We wstępie ukazano trudną politycznie sytuację podczas panowania młodocianego Walentyniana II, dzieje tego bohatera, jego związki ze św. Ambrożym i kłótnię z kontrolującym go frankońskim opiekunem. Znakomicie scharakteryzowane zostały retoryczne i polityczne zawiłości mowy pogrzebowej Ambrożego, uwikłanego w politykę dynastyczną prowadzoną przez Teodozjusza.

OKAZJA! Dzisiaj cena: 17.26 zł

Specjalnie dla Czytelników !!! niższe ceny po kliknięciu w poniższy link i wpisaniu hasła do rabatu: imperiumromanum

Kup teraz!

August i potęga obrazów

Paul Zanker

Paul Zanker, August i potęga obrazów

Książka jest pasjonującym studium różnorodnych elementów sfery wizualnej oraz opisów ich odbioru (źródła historyczne oraz literackie, np. Cyceron, Owidiusz, Horacy, Tytus Liwiusz) najbardziej kontrowersyjnej epoki w historii starożytnego Rzymu – przełomu Republiki i Cesarstwa. Historię panowania przybranego syna Juliusza Cezara, Oktawiana Augusta, opisuje Autor poprzez wnikliwą analizę ówczesnej architektury, malarstwa, rzeźb, rzemiosła artystycznego, monet oraz publicznych manifestacji i rytuałów. Z wielką erudycją i pomysłowością, wykorzystując współczesne narzędzia historii sztuki, socjologii i antropologii, ukazuje złożoność rzeczywistości społecznej przełomu er, zarówno w Rzymie, jak i w prowincjach Imperium Romanum. Dzieło Zankera nie jest jednak kolejną biografią najbardziej znanego rzymskiego cesarza, ale barwną opowieścią o przenikaniu się w starożytności sfery sztuki, polityki i religii. Daje zupełnie odmienny od dotychczasowych obraz epoki, będący efektem całkowicie oryginalnego, autorskiego spojrzenia na źródła i wydarzenia.

Cena: 56.70 zł

Specjalnie dla Czytelników !!! niższe ceny po kliknięciu w poniższy link i wpisaniu hasła do rabatu: imperiumromanum

Kup teraz!

Urzędy kuratorskie administracji miejskiej Rzymu od Augusta do Dioklecjana. Seria: Pragmateia

Katarzyna Kapłoniak

Administracja stolicy wielkiego imperium wymagała odpowiedniego doboru kadr rządzących. Wśród głównych urzędów administracyjnych należy wymienić trzy kuratele, które obok prefektury miasta, obejmowały kluczowe dla życia stolicy sprawy, a od ich funkcjonowania zależał spokój w Wiecznym Mieście.

OKAZJA! | było 34.00 zł | Dzisiaj cena: 25.35 zł

Specjalnie dla Czytelników !!! niższe ceny po kliknięciu w poniższy link i wpisaniu hasła do rabatu: imperiumromanum

Kup teraz!

Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego

Wojciech Dajczak, Tomasz Giaro

Wojciech Dajczak, Tomasz Giaro, Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego

Kolejny tom z serii historyczno-prawnej, poświęcony dziejom prawa rzymskiego. W sposób nowoczesny i zgodny z najnowszymi trendami w dydaktyce ukazuje naukę prawa rzymskiego w powiązaniu z procesem kształtowania się europejskiego prawa prywatnego.

Podręcznik w sposób problemowy i chronologiczny przedstawia rozwój prawa rzymskiego. Tematycznie podzielony jest na 7 rozdziałów:
historia i tradycja prawa rzymskiego,
kształtowanie i ochrona praw prywatnych,
osoby i rodzina,
spadki,
posiadanie i prawa rzeczowe,
zobowiązania,
współczesne wyzwania prawa rzymskiego.

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów wydziałów prawa i administracji. Informacje w nim zawarte mogą być pomocne również studentom historii.

OKAZJA! | było 64.90 zł | Dzisiaj cena: 50.90 zł

Specjalnie dla Czytelników !!! niższe ceny po kliknięciu w poniższy link i wpisaniu hasła do rabatu: imperiumromanum

Kup teraz!